emolog

脳内メモです。

2021-04-12から1日間の記事一覧

【AWS】複数環境でAWS CLIを使い分ける

他のprofileを設定する aws configure --profile hoge 鍵とか聞かれるので入力する $ aws configure --profile sample AWS Access Key ID [None]: XXXXXXXXXXXXXXXX AWS Secret Access Key [None]: XXXXXXXXXXXXXXXX Default region name [None]: ap-northea…